Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD

NEUROKOGNITIV

SYMTOMENKÄT

Neurokognitiv Symtomenkät©
CIMP-QUEST™
©Ragnar Åstrand

Regional Dysfunktionsprofil

Frontal

F1 Initiativ
F2 Planering
F3 Omdöme
F4 Insikt
F5 Emotionell Variation
F6 Språkvariation
F7 Humor
F8 Logik
F9 Beteende
F10 Aptitkontroll

∑: 7 P

Parietal / Temporal

PT1 Praktisk förmåga
PT2 Konstruktion
PT3 Rumsorientering
PT4 Formsinne
PT5 Kroppsuppfattning
PT6 Räkneförmåga
PT7 Skrivförmåga
PT8 Språkförståelse
PT9 Igenkänningsförmåga
PT10 Benämningsförmåga

∑: 19 P

Subkortikal

SK1 Tanketempo
SK2 Reaktionsförmåga
SK3 Rörelsetempo
SK4 Muskeltonus
SK5 Gångmönster
SK6 Balans
SK7 Finmotorik
SK8 Mimik
SK9 Taltydlighet
SK10 Blåskontroll

∑: 16 P

Minne

M1 Närminne 1
M2 Närminne 2
M3 Planeringsminne 1
M4 Planeringsminne 2
M5 Fjärrminne
M6 Tidsuppfattning 1
M7 Tidsuppfattning 2

∑: 8 P
Röd Ja, uttalat / ofta = 2p
Orange Ja, något / ibland = 1p
Grön Nej = 0p
Ofärgad Vet inte / kan inte bedömma = 0p

Associerade Symtom

AS1 Stresskänslighet
AS2 Depression
AS3 Ångest
AS4 Sömnstörning
AS5 Emotionell Instabilitet
AS6 Aggressivitet
AS7 Vanföreställningar
AS8 Hallucinationer
AS9 Förvirringsepisoder
AS10 Frånvaroattacker

∑: 8 P
Uppgiftlämnares kommentar:

Påtaglig försämring i samband med fallolyckor i hemmet då hon inte hämtat sig fullt ut efteråt. Förmaksflimmer obehandlat - misstanke om små proppar med återgående symtom som hängande mungipa, balanssvårigheter kort steg. Har svårt att finna rätt ord är medveten om det. Planering och skötsel av hemmet har varit barnens ansvar sedan 2010 då maken avled. Succesivt har allt större ansvar hamnat på barn och barnbarn som sköter i stort sätt allt och naturligt känner en stor oro för sin mor.

Varierar symtomen från dag till dag (fluktuation)?
- Ja, ibland
Vilket symtom av dem som markerats i enkäten var det som först observerades?
- Hitta rätt ord, tappa ord, finna annan förklaring.
Vilket symtom av dem som markerats i enkäten är det som nu märks tydligast?
- Brist på balans - fallrisk, stel och osmidig.
Vilket symtom av dem som markerats i enkäten verkar P uppleva som särskilt svårt?
- Inte hitta rätt ord och minnas i rätt ordning.
Speciell händelse som kan sättas i samband med symtomen eller känd tidpunkt då symtomen började visa sig?
- Ja
Några av de markerade symtomen som lett till påfrestningar för anhöriga?
- Ja
Håller P med om att de symtom som angivits i enkäten stämmer?
- Delvis